HOME
Marfa, Tx Poetikk 2. semester kunst & arkitektur Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Jeg-ets møte med stedet blir opplevd på bakgrunn av forskjellige perspektiver, hver i seg med et særlig referanse grunnlag. Poetikken handler om å oppleve et sted fra avstand, gjennom forskjellige verktøy gjort tilgjengelig av en globalisert samtid. Reisen vil ta opp spørsmål som omhandler stedet, og ikke-stedet. Fra et forestilt bil-de, til en beskrevet virkelighet. Reisen vil undersøke hva det vil si å oppleve noe vi-rituelt fremfor virkelig, kan man overhodet tillate seg å oppleve noe romlig todimen-sjonalt? Hvordan kan idéen om et sted: utopien, fremmes, eller ødelegges i vår samtid? Hvem henvender stedet seg til, og hvordan blir det oppfattet av forskjellige brukere? Via tekst og bilder synligjøres Marfa’s grenser. Perspektivene starter hver for seg i en monolog og ender med en felles dialog. Den av-sluttende samtalen tar opp temaer som omhandler: Stedet, globalisering, bilde, kritikk av perspektivene og en oppsummerende konklusjon.